تنگه استانبول( تنگه بسفر) دریای سیاه را با دریای مرمره مرتبط میسازد و یکی دیگر از جاذبه های تور استانبول می باشد.

تنگه ی بسفر استانبول

این تنگه به حالت شمال شرقی به جنوب غربی قرار گرفته و شهر تاریخی استانبول را به دو نیمه آسیایی و اروپایی تقسیم میکند. این تنگه همچنین دو قاره آسیا و اروپا را از همدیگر جدا می کند. آن گونه که در کتب تاریخی آمده، قدیمترین ساکنان تنگه استانبول، بیزانسها بوده اند که این تنگه را بسپوروس مینامیدند، در زبان یونانی بسپوروس به معنی محل گذر گاو و گاومیش است.