ترامواها یکی دیگر از وسایل حمل و نقل در استانبول هستند که برای اولین بار درسال 1869 شروع به کار کردند.اواخر سال 1990 نسخه ای شبیه ترامواهای قرمز قدیمی، درمسیری در طول خیابان استقلال، بین تقسیم و تونل(Tϋnel )که فقط 6/1 کیلومترطول داشت شرع به کار کرد و اولین خط تراموا، درسال 1992 و بین سیرکسی و تاپکاپی بوجود آمد.هم اکنون 55 دستگاه ساخت شرکت ABB با ظرفیت انتقال 155 هزار نفر در استانبول وجود دارد.

 تراموا در استانبول تراموا در استانبول

سپس،این خط توسعه یافت و ازتاپکاپی به زیتون برنو و ازسیرکسی به کاباتاش کشیده شد.درسال 2003 خط تراموای شماره تی 3(T3) بین کادیکوی و مودا افتتاح شد.ترامواهای سریع السیر شماره تی 1(T1) سیرکسی را به توپکاپی متصل می کند.در 30 ژانویه 2005، از سیرکسی به کاباتاش رفت و از گلدن هورن عبور کرد.این خط درسال 2005 ازامینونو تا فیندیکی گسترش پیداکرد که پس از44 سال برای اولین باراز روی پل گالاتا از گلدن هورن عبورکرد.

تراموا در استانبول

ایستگاه های تراموا شامل زیتون برنو، میتات پاشا، آکشم ستین، سیت نظارم، مرکز افندی، سویل بگ، تاپ کاپی، چاپا، فندینک زاده، هاسکی، یوسف پاشا، اسکارای، لاله ای، بیازیت، چمبرلیتاس، گولانه، سلطان احمد، سیرکسی، امینونو، کاراکوی، توفانه، فندیکی، و کابتاش است.
یک سیستم زیرزمین دیگر نیز بین تکسیم و کاباتاش قرار دارد که این خط تراموا را به متروی تکسیم متصل می کند.