برای اخذ ویزای کار استانبول و ترکیه برای خارجیان که جهت کار در محل کار ترک ها عازم این شهر میشوند باید این محل کار شرایط لازم را که توسط وزرات کار و امور اجتماعی وضع شده است را دارا باشد.این شرایط عبارتند از:

روش های دریافت ویزای کار در استانبول

سرمایه پرداختی محل کار باید حداقل 100000 لیر و یا فروش ناخالص آن حداقل 800000 لیر و یا صادرات سال آخر آن حداقل 100000 دلار باشد.

چنانکه خارجی شریک محل کار باشد باید حداقل سهام آن 20% باشد.(لازم به توضیح است که سهم خارجی باید کمتر از 40000 لیر نباشد).

محل کاری که اقدام به دریافت ویزای کار ترکیه برای شخص خارجی مینماید باید حداقل 5 کارکن داشته باشد تا بتواند برای این خارجی ویزای کار ترکیه را دریافت نماید.(برای استخدام دومین نفر خارجی 5 نفر دیگر لازم است یعنی برای هر خارجی 5 ترک).

روش های دریافت ویزای کار در استانبول

حقوق دریافتی فرد خارجی باید حداقل دستمزد تعیین شود. چنانکه خارجی مدیر،خلبان و مهندس اقدام اولیه ویزای کار ترکیه باشد حقوق دریافتی 6.5 برابر حداقل دستمزد خواهد بود.

برای مدیران بخش،مهندسین و معماران 4 برابر حداقل دستمزد.

برای استاکاران ماهر،آموزش دهنده ها ومتخصصین کار 3 برابر حداقل دستمزد.

و برای افرادی که در خانه ها و دیگر کارها مشغول شوند 1.5 برابر حداقل دستمزد باید پرداخت گردد.