افرادی که برای اقامت در شهر استانبول اقدام می کنند باید سلامت روحی و جسمانی کامل داشته باشند و هیچ نوع سابقه ی بیماری نداشته باشند و توانایی مالی خوبی برای ساپورت کردن خود و خانواده شان را برخوردار باشند .برای اقامت در استانبول به صورت دائم هم اکنون دو راه وجود دارد :

شرایط اخذ اقامت دائم در استانبول

اقامت استانبول از طریق ازدواج: زمانیکه شما با یک شهروند ترک زبان ازدواج می کنید می توانید پس از گذراندن 3 سال از 5 سال درخواست اقامت ترکیه به صورت دائم را می توانید انجام دهید و در شهر استانبول به زندگی بپردازید.
در صورتیکه از طریق ازدواج با فردی که دارای پاسپورت و ملیت ترکیه ای است برای اقامت اقدام می کنید چند نکته باید رعایت گردد
ازدواج سوری نباشد حتی المقدور مدارکی جهت اثبات سوری نبودن ازدواج بایستی ارائه شود.
فردی که با آن ازدواج می کنید در ترکیه به صورت پناهنده نباشد.
ممکن است پروسه کسب اقامت ترکیه از طریق ازدواج ( ویزای پیوستن به همسر) حدود 3 تا 5 سال زمان ببرد که شما در این مدت نمی توانید در ترکیه و شهر استانبول اقامت داشته باشید و تنها می توانید از طریق توریستی به این شهر سفر کنید. ضمنا مدت اقامت به روش توریستی به هیچ عنوان نبایستی بیش از 89 روز باشد.

شرایط اخذ اقامت دائم در استانبول

اقامت از طریق سرمایه گذاری: با ثبت شرکت در استانبول و فعالیت در این شهر شما می توانید پس از 5 سال اقامت این کشور را بدست آورید. در نظر داشته باشید فعال بودن شرکت در مدت 5 سال برای کسب اقامت الزامی است.