اقامت توریستی 90 روزه بدون ویزا و اقامت توریستی 6 ماهه با دفترچه اقامت دو نوع از اقامت موقت در استانبول میباشند.

انواع اقامت موقت در استانبول

اقامت توریستی 90 روزه بدون ویزا: طوری که مدت این اقامت 90 روزه یعنی 3 ماه است و برای این نوع اقامت نیازی به اخذ ویزا نیست. ( البته برای ایرانیان) و شما می توانید در استانبول به مدت 3 ماه در سال بدون نیاز به ویزا یا اجازه اقامت بدون هیچ مشکلی سکونت داشته باشید.اما توجه داشته باشید با این نوع ویزا اجازه هیچ کاری مانند دادوستد و کار یا تحصیل در استانبول به شما نمیدهند.

انواع اقامت موقت در استانبول

اقامت توریستی 6 ماهه با دفترچه اقامت: نوعی دیگر از اقامت موقت است.شما چنانچه متقاضی خرید ملک در استانبول باشید، این نوع اقامت در حال حاضر تنها راه حل اخذ اقامت بلند مدت تر در این شهر و کشور برای ایرانیان است.
ولی سند ملک دلیلی برای اخذ این نوع اقامت نیست و پلیس ترکیه مستندات دیگری را برای اعطای آن طلب خواهد کرد.ولی طبق آخرین اخبار حاصله از پارلمان ترکیه،نوید این را به شما می دهند که آپریل 2014 زمان اجرایی شدن قانون پیشتر تصویب شده ای است که طبق آن حقوق سایر اتباع خارجی نظیر ایرانیان در اخذ اقامت بواسطه خرید ملک، محترم شمرده شود و بموجب آن ایرانیان گرامی موفق به اخذ اجازه اقامت حداقل یکساله با در دست داشتن سند مالکیت خود شوند.